ALGEMENE VOORWAARDEN 321Media

Algemene voorwaarden van 321Media, zoals gedeponeerd onder nummer 54478502 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. Wij/ons: De vennootschap onder firma 321Media,  gevestigd aan Hunzeweg 3, 9473TA, De Groeve;
b. Je/jij/jou: de particulier of rechtspersoon die aan ons opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of een offerte hiervoor heeft aangevraagd;
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst met ons aangaat;
d. Overeenkomst: het awesome maken van je bedrijf;
e. Partijen: wij en jij en / of de consument gezamenlijk;
f. Blog: een website, of een deel daarvan, waarop regelmatig artikelen worden gepubliceerd;
g. Sociale Media: een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling;
h. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
i. Duurovereenkomst: een overeenkomst tussen ons en jou, waarbij jij een vast bedrag per maand betaalt voor de dienstverlening van ons. Een duurovereenkomst heeft minimale looptijd van drie maanden en een maximale looptijd van 24 maanden.
2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Samen stellen partijen dan nieuwe bepalingen volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen
3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door of namens ons uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een specifiek persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Afwijken van deze voorwaarden mag vanzelfsprekend, maar dat kan alleen wanneer partijen dit schriftelijk overeenkomen. De afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

Artikel 2. Offertes en / of aanbiedingen

1. Alle offertes en / of aanbiedingen uitgebracht door ons zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, na offertedatum.
2. Alle genoemde tarieven / prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 3. Aanvang en duur van het abonnement

1. Er is sprake van een overeenkomst:
– wanneer jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaardt en wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen; of
– zodra wij een voor akkoord ondertekende offerte van jou, retour hebben ontvangen.
2. Overeenkomsten worden aangegaan op grond van een duurovereenkomst.
3. Een duurovereenkomst wordt na afloop van de aanvankelijk overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor de aanvankelijk overeengekomen looptijd, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand voor de einddatum van de overeenkomst.
4. In afwijking van artikel 3.3 geldt dat duurovereenkomsten met een aanvankelijke looptijd van 12 of meer dan 12 maanden, na afloop van de bij aanvang overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd wordt met één jaar, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met in acht neming van een opzegtermijn van drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst.
5. Opzegging dient schriftelijk, tegen het einde van de maand, te geschieden door een aangetekende brief.
6. Is de overeenkomst niet aangegaan op grond van een duurovereenkomst, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4. Informatieoverdracht

1. Jij stelt alle informatie, welke wij naar ons oordeel nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd ter beschikking aan ons.
2. Wij kunnen en willen niet eerder beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan wanneer jij aan de in het vorig lid genoemde verplichting hebt voldaan.
3. Je begrijpt dat alle extra kosten die voortvloeien uit het niet voldoen van de verplichting uit lid 1, voor jouw rekening komen. Vanzelfsprekend worden deze kosten begroot op grond van de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Wij gaan de werkzaamheden als een goede, zorgvuldige en creatieve opdrachtnemer uitvoeren. Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij anders uit de verbintenis voorvloeit.
2. Wij mogen bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten en wij zijn niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van tekortkomingen door deze derden ontstaan. Wij zijn bevoegd de door deze derden gebruikte algemene voorwaarden namens jou te aanvaarden.
3. Wordt de overeenkomst in fasen uitgevoerd? Dan kunnen wij de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of per e-mail binnen 10 dagen hebt goedgekeurd. Wanneer jij niet binnen 10 dagen inhoudelijk hebt gereageerd, dan geld het onderdeel als goedgekeurd.
4. De verzending van eventueel te leveren zaken verloopt op de wijze zoals door ons aangegeven. Wil jij een zending anders ontvangen of verzonden hebben, dan zijn de kosten en risico’s hiervan voor jou.
5. Voor zover dit nodig is, machtigt jij ons om gedurende de overeenkomst in naam van jou accounts aan te maken op Social Media en aanpassingen en updates hieraan te verrichten en berichten te plaatsen namens jou. Jij bent gerechtigd om de hier voor bedoelde machtiging in te trekken. In dat geval kunnen wij geen ondersteuning meer bieden op het gebied van Social Media en zijn wij niet meer aansprakelijk voor het falen van een overeenkomst.
6. Jij blijft altijd gerechtigd zelf berichten te posten via Social Media. Het uiteindelijke beheer van de Social Media accounts ligt for ever and ever bij jou.
7. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen, maar wij doen natuurlijk ons uiterste best.

Artikel 6. Overmacht
1. Waarschijnlijk gebeurt het niet, maar mochten wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen tengevolge van: van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan ons kunnen worden toegerekend, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat wij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in ons bedrijf of door ons ingeschakelde derden, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid en extreme weersomstandigheden daaronder begrepen.
3. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan kunnen voldoen, dan mogen wij het al verrichte deel afzonderlijk factureren.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en / of industriële eigendom, en soortgelijke rechten, ter zake van door ons aan jou geleverde producten, komen uitsluitend aan ons toe of aan onze licentiegevers. Jij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden, de overeenkomst en / of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Jouw gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar.
2. Jij mag niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons het geleverde geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaar maken, wijzigen of namaken anders dan op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst.
3. Zodra jij merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 7.1 bedoelde rechten, ben jij verplicht dit direct schriftelijk aan ons te melden. Indien wij naar aanleiding van een dergelijke melding tegen een dergelijke inbreuk optreden, zal jij daaraan, op kosten van ons, alle door ons gevraagde medewerking verlenen.
4. Jij mag niet enige in of op een product door ons, dan wel in of op ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 17.1 of aanduiding van titels te (doen) wijzigen of verwijderen.
5. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, mogen wij technische voorzieningen aan brengen ter bescherming van de ontwikkelde zaken in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze zaken. Het is jou niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of omzeilen.
6. Wij vrijwaren jou tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door ons zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat jij ons direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van een dergelijke rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ons. Jij zult daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ons verlenen zodat wij, indien nodig in naam van jou, ons tegen deze rechtsvorderingen kunnen verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door jou ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan ons ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die jij zonder schriftelijke toestemming van ons in de materialen hebt aangebracht of door een derde hebt laten aanbrengen.
7. Partijen kunnen overeenkomen dat de rechten van intellectueel eigendom, overgaan op jou. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen. Het voorstaande in aanmerking nemende, behouden wij altijd onze persoonlijkheidsrechten.
8. Eventuele klantgegevens welke worden opgeslagen door jou in / op enig geleverde zaak, ontwikkeld door ons, behoren te allen tijde toe aan jou.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
1. De producten die wij leveren zijn en blijven van ons tot het moment dat jij al je verplichtingen aan ons bent nagekomen. Pas dan zijn de producten van jou.
2. De in lid 1 bedoelde producten mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, maar mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De in lid 1 bedoelde producten mogen niet door jou verpand worden. Daarnaast mag jij er geen andere rechten op (doen) vestigen.
4. Jij geeft hierbij absoluut en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan ons, dan wel aan een door ons aan te wijzen derde, om in alle gevallen waarin wij onze eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ons zich dan bevinden en die zaken daar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de in lid 1 bedoelde producten, of daar rechten op willen vestigen of doen gelden, ben jij gehouden ons zo snel mogelijk daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. Jij bent gehouden de in lid 1 bedoelde producten te verzekeren en verzekerd te houden, tot het moment dat jij je verplichtingen bent nagekomen, tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te aan ons te geven.
7. Als wij geen beroep kunnen doen op een eigendomsvoorbehoud, omdat het geleverde is vermengd, vervormd en / of is nagetrokken, ben jij gehouden de nieuw gevormde zaak aan ons te verpanden.
8. Onverminderd het wettelijk retentierecht zijn wij gerechtigd enig goed van jou, dat ons op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder ons te houden tot het moment dat jij alle openstaande facturen hebt betaald. Het recht van retentie hebben wij ook, in geval jij in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 9. Geheimhouding

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke verkregen informatie, gegevens en resultaten. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook ten aanzien van ingeschakelde derden.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels ons een informatieplicht opleggen.
3. Wij zijn gerechtigd de door ons verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische, promotionele en / of vergelijkende doeleinden.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van ons, voor zover deze door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met ons eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het onderhavige factuurbedrag. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal zes maanden.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van, door of vanwege jou verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van jou, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
4. Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van jou ongedaan te maken.
5. Jij vrijwaart ons tegen en stelt ons schadeloos voor: alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
6. De aansprakelijkheid van verzekerden, in casu wij, is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

Artikel 11. Honorarium
1. Het honorarium van ons bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag, of het wordt berekend op basis van een vaste maandelijkse vergoeding. Het honorarium is verschuldigd naarmate wij werkzaamheden voor jou hebben verricht en is niet afhankelijk van de uitkomst van de overeenkomst.
2. Wij zijn gerechtigd een voorschot te verlangen voor de te verrichten werkzaamheden.
3. Naast het honorarium worden de door ons gemaakte onkosten en de declaraties van ingeschakelde derden, aan jou in rekening gebracht. Deze kosten worden, voor zover mogelijk, vooraf bekend gemaakt aan jou.
4. Indien wij met jou een bepaalde prijs overeenkomen, zijn wij toch gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan jou, tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan. Voorwaarde is dat wij kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst zich grote prijsverhogingen hebben voorgedaan bij valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
5. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, dan heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient plaats te vinden middels automatische incasso of factuur, danwel via online betalingsmethoden zoals onder andere, maar niet uitsluitend: Ideal, Paypal, creditcard, et cetera.
2. Indien het totale factuurbedrag meer dan € 250,- (exclusief btw) bedraagt, zijn wij gerechtigd een aanbetaling van 40% van het factuurbedrag te eisen. Indien het totale factuurbedrag meer dan € 500,- (exclusief btw) bedraagt, zijn wij gerechtigd een aanbetaling van 40% van het factuurbedrag te eisen alsmede een deelfactuur te sturen wanneer de overeenkomst voor de helft af is, of zes weken na het begin van de overeenkomst.
3. Indien het totale factuurbedrag € 1000,- (exclusief btw) of meer bedraagt, zijn wij gerechtigd deelfacturen te versturen waarbij het percentage van de deelfactuur steeds een representatieve benadering is van de vervollediging van het project waarop de overeenkomst betrekking heeft.
4. In het geval jij een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven, zal het overeengekomen honorarium op of omstreeks elke tiende dag van de maand worden afgeschreven van het door jou verstrekte Iban-nummer. Indien het overeengekomen bedrag niet geïncasseerd kan worden, zullen wij binnen 14 dagen na de eerste poging tot incassering, nogmaals proberen het geld te incasseren, dan wel dit nogmaals te incasseren tijdens het eerstvolgende incasso moment.
5. In het geval jij een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven en er extra werkzaamheden worden verricht door 321Media tot een bedrag van niet meer dan € 250,- (exclusief btw), behouden wij ons het recht voor om dit bedrag mee te factureren alsook te incasseren via het eerstvolgende (maandelijkse) automatische incasso moment, waarbij deze werkzaamheden expliciet vermeld zullen worden op de factuur.
6. Voor betaling middels (deel)factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
7. Indien jij de bovengenoemde betalingstermijn hebt overschreden of de automatische incasso niet geïnd kan worden, ben jij van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht vanaf dat moment (de vervaldatum) jou de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
8. Wanneer jij niet binnen de in het vierde en vijfde lid genoemde termijnen hebt betaald, ben jij gehouden tot vergoeding van alle door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,-.
9. Door jou gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt jij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk tegenover ons aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
1. Hopelijk komt het niet zo ver, maar wij zijn gerechtigd al onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer:
a. Jij de verplichtingen uit te overeenkomst niet (geheel) nakomt;
b. Het aannemelijk is dat jij niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting tegenover ons zal (kunnen) voldoen;
c. Jij in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeerd, onder curatele bent gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;
d. Jij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent zekerheid te stellen voor de voldoening van jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
2. Daarnaast zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten, behoudt wij onze aanspraken uit wet en overeenkomst.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting en / of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor jou of derden. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14. Tussentijdse opzegging
1. Partijen zijn bevoegd de duurovereenkomst, met een aanvankelijke looptijd van meer dan 12 maanden, na 12 maanden tussentijds op te zeggen tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2. De opzeggende partij dient een naar redelijkheid vast te stellen, zwaarwegende reden te hebben om de duurovereenkomst tussentijds op te zeggen.
3. Opzegging dient schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden medegedeeld onder vermelding van de in artikel 14.2 bedoelde zwaarwegende reden.
4. Wanneer jij de overeenkomst tussentijds hebt opgezegd, hebben wij recht op:
– Vergoeding van additionele kosten die wij reeds hebben gemaakt; en
– Kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden; en
– De resterende termijnen van de duurovereenkomst.
5. Indien tot (tussentijdse)opzegging is overgegaan door ons, heb jij recht op medewerking van ons bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan jouw zijde waardoor wij genoodzaakt zijn tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking is dat jij alle openstaande voorschotten en facturen hebt voldaan.

Artikel 15. Klachten
1. Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan ons.
2. Klachten over de dienstverlening dienen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan ons.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van jou niet op.
4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
5. Indien een klacht gegrond is, zullen wij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door jou binnen drie werkdagen na behandeling van de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 16. Diensten en producten van derden
1. De diensten en producten die door ons worden aangeboden, worden deels door ons uitgevoerd en deels door gekwalificeerde derden.
2. Indien een dienst of product wordt uitgevoerd door een derde, zoals bedoeld in het vorige lid, ga jij bij acceptatie van een aanbod een overeenkomst aan met de ons. Wij zijn aansprakelijk voor de juiste en / of tijdige uitvoering van die overeenkomst door de betreffende derde.
3. Indien een dienst wordt aangeboden door ons en uitgevoerd door een derde, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is de aansprakelijkheid van ons in aanvulling op hetgeen elders is bepaald in deze voorwaarden in elk geval beperkt tot het bedrag dat wij op grond van onze overeenkomst met de betreffende derde, kunnen verhalen op die derde.
4. De facturatie van de diensten als bedoeld in dit artikel, vindt plaats door en uit naam van ons.

Artikel 17. Slotbepalingen
1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien wij van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderen.
2. Wij zijn bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten.
3. Op alle overeenkomsten en op alle eventuele geschillen die daar uit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.
4. Ieder geschil tussen Partijen terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
5. Deze voorwaarden treden in werking op 01-06-2014.

Sectie Overeenkomst op afstand
De bepalingen uit deze sectie zijn slechts van toepassing op overeenkomsten tussen 321Media en een consument, welke tot stand zijn gekomen middels een overeenkomst op afstand.

Artikel 18. Identiteit ondernemer
321Media
Hunzeweg 3
9473TA DE GROEVE
Telefoonnummer: 050 – 78 500 91
E-mail adres: info@321media.nl

Artikel 19. Aanbod
1. Het aanbod van 321Media bevat de volgende informatie: de voornaamste kenmerken van de zaken of de diensten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de zaken of diensten passend is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 321Media gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de 321Media niet.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door 321Media afgegeven prijzen:
a. inclusief BTW en overige belastingen;
b. inclusief leverings-, porto-, vrachtkost- en eventuele andere kosten;
c. bij een duurovereenkomst, de totale prijs per factureringsperiode;
d. inclusief kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst, voor zover deze kosten op andere grondslag dan het basistarief worden berekend.
3. 321Media vermeldt uitdrukkelijk de volgende aspecten:
a. de wijze van betaling;
b. de wijze van levering;
c. leveringstermijnen;
d. beleid ten opzichte van klachtenbehandeling;
e. de kosten als genoemd in artikel 19 lid 2 sub a, b, c, en d;
f. het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht;
g. de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;
h. bestaan van relevante gedragscodes;
i. het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties.
4. De kosten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogte de kosten van het gebruik daarvan voor 321Media.

Artikel 20. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt 321Media onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 321Media passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal 321Media daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. 321Media kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 321Media op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. 321Media zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van 321Media waar de consument met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. De in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij 321Media deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 21. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van diensten en/of producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. 321Media stelt hiertoe een modelformulier beschikbaar op de website.
2. De in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen vangt aan op:
– de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de zaken fysiek in bezit neemt; of
– bij levering van meerdere zaken, het moment waarop de consument, of een door hem aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de laatste levering fysiek in bezit neemt;
3. Wil de consument de overeenkomst ontbinden, dan dient hij het in artikel 20.1 genoemde modelformulier binnen 14 dagen na ontvangst van het product te retourneren. 321Media bevestigt de ontvangst van het voorgenoemde formulier. Na deze bevestiging heeft de consument 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
4. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 321Media retourneren, conform de door 321Media verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door 321Media bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 22. Kosten herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient 321Media binnen 14 dagen na ontbinding, het factuurbedrag terug te storten op de rekening van de consument. Voorwaarde hierbij is dat 321Media de product(en) retour heeft ontvangen of dat de consument kan aantonen dat hij de product(en) retour heeft gestuurd.

Artikel 23. Uitsluiting herroeping
1. Het herroepingsrecht, als bedoeld in artikel 21, heeft geen werking wanneer:
– bij een dienstverlening, de volledige uitvoering van de overeenkomst binnen de herroepingstermijn valt en de consument heeft ingestemd met het feit dat de uivoering binnen de herroepingstermijn wordt uitgevoerd. Daarnaast dient de consument nadien uitdrukkelijk te hebben verklaard afstand te doen van diens ontbindingsrecht;
– er sprake is van levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop 321Media geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn hebben kunnen voordoen;
– er sprake is van levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of producten die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
– er sprake is van levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
– er sprake is van levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– er sprake is van levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– er sprake is van overeenkomsten waarbij de consument 321Media specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter 321Media bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
– de overeenkomsten zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
– er sprake is van terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
– er sprake is van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

Artikel 23. Aansprakelijkheid
1. Dit artikel geldt expliciet voor overeenkomsten tussen 321Media en de consument, in afwijking van artikel 10.
2. 321Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of vanwege de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. 321Media is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door de Consument, op advies van 321Media, ingeschakelde derden.
4. 321Media heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade bij de Consument ongedaan te maken.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 321Media.

Artikel 24. Klachten
1. Dit artikel geldt expliciet voor overeenkomsten tussen 321Media en de consument, in afwijking van artikel 15.1 en 15.2.
2. Gebreken of tekortkomingen geconstateerd aan het geleverde dient de Consument, op straffe van verval, binnen 30 dagen na aflevering, schriftelijk aan 321Media te melden.
3. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na factuurdatum aan 321Media gemeld te worden.

Artikel 25. Betalingsvoorwaarden
1. Dit artikel geldt expliciet voor overeenkomsten tussen 321Media en de consument, in afwijking van artikel 12.5 en 12.7.
2. Voor betaling middels (deel)factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
3. Wanneer de Consument niet binnen de in lid 2 of artikel 12.4 genoemde termijn heeft betaald, dan is de Consument gehouden tot vergoeding van alle door 321Media gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op:
– Over de eerste € 2.500,– > 15%
– Over de volgende € 2.500,– > 10%
– Over de volgende € 5.000,– > 5%
– Over de volgende € 190.000,– > 1%
– Over het meerdere > 0,5%, met een maximum € 6775,-
321Media is gerechtigd een minimum van € 40, – en een maximum van € 6775,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.