321Media – The Branding Agency 321Media – The Branding Agency, gevestigd aan Hunzeweg 3
9473TA DE GROEVE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.321media.nl
Hunzeweg 3
9473TA
DE GROEVE
+31 50 785 00 91

Tiebo Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van 321Media – The Branding Agency Hij is te bereiken via tiebo@321media.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
321Media – The Branding Agency verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

321Media – The Branding Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • 321Media – The Branding Agency analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en hetaanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • 321Media – The Branding Agency verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoalsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
321Media – The Branding Agency verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras; In sommige gevallen slaan wij een pasfoto op van onze klant voor in het CRM waarmee wij impliciet het ras ook vast leggen volgens de wet. Ditzelfde geldt voor foto en video’s die wij maken ten behoeve van de content op de websites en social media kanalen van klanten.
 • godsdienst of levensovertuiging; Voor twee doeleinden is het vastleggen van een godsdienst onlosmakelijk verbonden met het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Namelijk wanneer de religie van de klant direct verbonden is met de doeleinden van zijn of haar organisatie. In het andere geval willen wij, vanwege onze persoonlijke benadering, graag rekening houden met religieuze- of andere levensovertuigingen die onze relatie en dienstverlening bevorderen.
 • gezondheid; Vanuit regelmatig klantcontact en de persoonlijke ebnadering, kan de gezondheid van belang zijn voor het op een juiste manier uitoefenen van onze dienstverlening. Door bijv. (tijdelijk) bepaalde taken over te nemen op het gebeid van marketing en communicatie of het meedenken met een nieuwe marketing strategie omwille van veranderingen in de gezondheid.
 • kredietwaardigheidscheck; Bij 321Media – The Branding Agency is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten en dienstverlening die wij overeenkomen Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming
321Media – The Branding Agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 321Media – The Branding Agency) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
321Media – The Branding Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan redelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Financiele gegevens als bankgegevens bewaren wij tot maximaal drie jaar nadat je voor het laatst een factuur van 321Media hebt ontvangen. We bewaren deze gegevens om automatische incasso’s te kunnen uitvoeren en wegen het voordeel na genoemd periode niet meer zwaarder dan het risico van het bewaren van deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
321Media – The Branding Agency verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of waar jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 321Media – The Branding Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
321Media – The Branding Agency gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 321Media – The Branding Agency en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@321media.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

321Media – The Branding Agency wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
321Media – The Branding Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij doen dit onder andere op de navolgende wijzen;

 • Het voeren van een beveiligde verbinding op onze websites (SSL) waarmee alle gegevens die worden verstuurd op deze website versleuteld worden verstuurd.
 • Wij werken uitsluiten met Software as a System (SaaS) die eveneens gebruik maken van SSL verbindingen.
 • Wij voeren zeer regelmatig updates uit op onze websites om er zeker van te zijn dat deze en de diverse modules up to date zijn om het risico op data lekken zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Wij voeren pro-actief beveiligingscontroles uit op onze websites om data lekken vroegtijdig te ontdekken.
 • Alle (online) systemen die wij gebruiken om persoonlijke en overige klantgegevens zoals aangegeven in dit document op te slaan zijn beveiligd met wachtwoorden.
 • Wij maken gebruik van geavanceerde filters om spam en phishing mails te kunnen detecteren en verwijderen.
 • Het CRM dat door ons gebruikt wordt is zo ingericht dat werknemers alleen toegang hebben tot delen van het systeem waarin gegevens liggen opgeslagen liggen voor zover hun rol of functie dit beoogd.
 • Wij bewaren geen hardcopy van persoonsgegevens op draagbare gegevensdragers die verloren kunnen gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@321media.nl